Sushi Shin by Miyakawa

主厨

主厨 Masaaki Miyakawa

主厨 Masaaki Miyakawa 从北部岛屿北海道一直到首都东京,将毕生的热情都投入到了对寿司的热爱中。他在2014年返回北海道开设 Sushi Miyakawa 之前,还曾在香港待过一段时间。以其名字命名的餐厅 Sushi Miyakawa 获得了米其林三星的殊荣。Sushi Miyakawa 是北海道唯一一家获此高度赞誉的寿司餐厅。Sushi Shin by Miyakawa 的每位厨师均经过主厨 Miyakawa 的定期培训,他还经常前往东京文华东方酒店,以确保 Sushi Shin by Miyakawa 的宾客体验到与札幌每日供应同样的精致寿司菜式。

    预订房间